Remont palnika głównego nagrzewnicy gorącego dmuchu

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Remont palnika głównego nagrzewnicy gorącego dmuchu.
UWAGA : PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 12.12.2014R. GODZ. 12.00
 
Zakres prac zostanie podany podczas wizji lokalnej.
Przewidywany termin realizacji prac: do 30 listopada 2014 r.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Czas wykonania całości prac.                
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Wiesław CICHOŃ tel. (32) 288 84 44 wew. 797, kom. 512 403 392 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI - Remont palnika głównego nagrzewnicy gorącego dmuchu” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 3 października 2014 r.  godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
 - swobodnego wyboru oferty,
 - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 - odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: