Przedłużenie najazdów wagi samochodowej wyniesionej.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału   w pisemnym konkursie ofert na:
Przedłużenie najazdów wagi samochodowej wyniesionej, podniesienia studzienki do poziomu ulicy oraz wyrównanie (położenie asfaltu) bocznej drogi wjazdowej do hali ORO w celu poprawy bezpieczeństwa wjazdu kadziowozu.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT :
WYBRANO OFERTĘ FIRMY FER-BUD Z MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO.
Przewidywany termin realizacji prac: październik 2014 r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji zadania zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i zakresem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Czas wykonania całości prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
• Pan Marek PLUTA tel. (32) 288 84 44 wew. 666.
• Pan Jakub HAJDA tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Przedłużenie najazdów wagi samochodowej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 3 października 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
  - swobodnego wyboru oferty,
  - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  - unieważnienia konkursu ofert, bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: