Remont Sali szkoleń BHP

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  przebudowy pomieszczeń w budynku BHP na salę szkoleń.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy BUDOSERWIS z Chorzowa.
Zakres prac obejmuje : 
1. Opracowanie projektu budowlanego adaptacji pomieszczenia sali szkoleń znajdującego się na parterze budynku socjalnego BHP w HCM S.A. wraz z zabudową klimatyzatora i uzgodnieniem w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.
2. Wykonanie prac remontowych zgodnie z opracowanym projektem – zakres ujęty w przedmiarze robót -  Załącznik nr 1  
TERMIN WYKONANIA PRAC:
Prace należy wykonać w  terminie do dnia 5.12.2014r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac.
2. Potwierdzenie terminu realizacji prac zgodnie z naszym zapytaniem.
3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4. Warunki i termin płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Pan Mirosław  Bichalski  tel. 512 403 438.  
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : w dni robocze  w godz. 8.00 – 12.00.
Prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI –  Remont Sali szkoleń BHP” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 17.10. 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: 
Załącznik: