Wykonanie wózka zasypowego wraz z napędem ciągu załadowczego surowców

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie wózka zasypowego wraz z napędem ciągu załadowczego surowców.
W załączniku rys. nr 06-2495 wózka załadowczego samojezdnego.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy "HKS ODRA" Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Czas realizacji prac.
3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4. Warunki i termin płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Pan Robert Lepka  tel. 32 / 288 84 44 wew. 510, kom. 512 403 450.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie wózka zasypowego wraz z napędem ciągu załadowczego surowców” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do  17 października 2014 r. godz. 12,00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: