Dostawa i uruchomienie systemu ciągłej analizy zawartości wodoru w strumieniu gazów wylotowych z pieca szybowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę 
i uruchomienie systemu ciągłej analizy zawartości wodoru w strumieniu gazów wylotowych 
z pieca szybowego.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy OMC ENVAG Sp. z o.o. z Warszawy.
Zakres prac:
• dobór analizatora wraz układem poboru próbki,
• dostawę wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu,
• demontaż starego i montaż nowego systemu, 
• montaż  króćca i tras (pomiarowych, kablowych),
• podłączenie aparatury na obiekcie,
• uruchomienie i przeprowadzenie prób funkcjonalnych,
• szkolenie w zakresie dostarczonego systemu,
• wykonanie dokumentacji technicznej i powykonawczej,
• serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące) wraz z dostawą i zabudową materiałów  eksploatacyjnych.
Skład gazu i parametry fizyczne zostaną podane podczas wizji lokalnej – możliwość analizy bieżącej i archiwalnej na wykresach systemu SCADA.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
Szczegółowych informacji technicznych udziela Tadeusz MAZUR 
tel. 32 /  288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. opis systemu wraz z pełną specyfikacją techniczną,
2. koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem wykonawczym,
3. czas wykonania całości prac,
4. warunki i termin płatności,
5. warunki i czas trwania gwarancji.
6. oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się  
z instalacją technologiczną i miejscem montażu systemu.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta – PRI - Dostawa i uruchomienie systemu ciągłej analizy zawartości wodoru w strumieniu gazów wylotowych z pieca szybowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)  w terminie do 24 październik 2014 r. godz. 13.00. 
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy usługi, przed złożeniem przez nas zamówienia.
 
Polski
Dział: